Paprastas būdas susigrąžinti mokesčius!

Registruokitės jau dabar, užtruksite tik kelias minutes

Privatumo politika

Unitrust Finance, Inc (RT Tax) toliau – RT Tax, mes, mūsų ir t.t.), veikianti kaip RT Tax prekinio ženklo atstovė, tvarkydama asmens duomenis, siekia apsaugoti visų asmenų privatumą. Asmens duomenis tvarkome pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) ir taikytinus nacionalinius teisės aktus (įskaitant JAV). Patvirtiname, jog RT Tax gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti Jūsų teisę į teisėtą Jūsų asmens duomenų apdorojimą ir apsaugą.
Šioje Privatumo politikoje nurodyta, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis, kokius Asmens duomenis renkame, kaip mes renkame Asmens duomenis, dalijamės jais ir juos saugome, kokias teises asmens duomenų apsaugos srityje turite, kaip galite jomis pasinaudoti.
Naudodamiesi mūsų interneto svetaine ar paslaugomis, tuo suteikdami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Jūs laikomi susipažinę su mūsų Privatumo politika, kai registruodamiesi interneto svetainėje, užpildydami registracijos formą, pažymite "varnelę", taip pat, Privatumo politika Jums gali būti pateikiama kartu su mūsų su Jumis sudaroma sutartimi dėl Paslaugų. Norėdami pakartotinai susipažinti su Privatumo politikos nuostatomis, galite tai padaryti šiuo adresu https://rttax.com/privacy-policy/

Kokios sąvokos naudojamos?

Duomenų valdytojas - jūsų Asmens duomenų valdytojas yra Unitrust Finance, Inc (dba RT Tax) (įmonės kodas 70464217, buveinės registracijos adresas 1200 Iroquois Ave, Room 86, Naperville, IL 60563, JAV, el. paštas: info@unitrustfinance.com, tel.: +1-312-889-0315), kuriam pateikėte savo Asmens duomenis dėl Jus siejančių sutartinių arba ikisutartinių santykių, arba kurio Paslaugomis Jūs ketinate naudotis.

Duomenų valdytojo atstovas - UAB „Rinkos tinklas“ (įmonės kodas 135927776, buveinės registracijos adresas Nemuno g. 13, Kaunas, Lietuva, veiklos vykdymo adresas Ožeškienės g. 15, Kaunas, Lietuva, el. paštas: info@rinkostinklas.lt, tel.: +370 37 755211, +370 679 68858), kuris veikia Duomenų valdytojo vardu.

Klientas (Jūs) – fizinis asmuo, kuris naudojasi mūsų Paslaugomis, jomis naudojosi arba yra išreiškęs ketinimą jomis naudotis.

BDAR - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmens duomenys - bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu arba kitu fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus.

Duomenų tvarkymas - bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos prie jų suteikimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.).

Paslaugos - bet kurios RT Tax siūlomos arba teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant tarpininkavimas Klientui grąžinant mokesčius iš užsienio valstybių mokesčių institucijų (valstybių, iš kurių galite susigrąžinti mokesčius, sąrašas yra pateiktas internetiniuose puslapiuose: www.rttax.com, www.mokesciugrazinimas.lt, www.nodokluatgriesana.lv, www.odzyskajpodatek.pl, www.recuperareataxelor.ro, www.vrashtanenadanaci.bg

Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

Internetinės svetainėswww.rttax.com, www.mokesciugrazinimas.lt, www.nodokluatgriesana.lv, www.odzyskajpodatek.pl, www.recuperareataxelor.ro, www.vrashtanenadanaci.bg

Kada taikoma ši Privatumo politika?
Ši Privatumo politika taikoma, kai naudojatės, pasinaudojote, arba esate išreiškę ketinimą naudotis mūsų Paslaugomis. Ji taip pat taikoma tais atvejais, kai su kuriomis nors Paslaugomis esate susiję netiesiogiai. Ji taikoma ir tais atvejais, kai santykiai buvo užmegzti prieš įsigaliojant šiai Privatumo politikai ir kai pateikėte ir (arba) mes gavome Jūsų Asmens duomenis.

Kodėl renkame Jūsų Asmens duomenis?
Asmens duomenis mes renkame ir naudojame tam, kad (i) galėtume suteikti Jums savo Paslaugas (sudarant, vykdant sutartį), (ii) galėtume su Jumis susisiekti (siųsti pranešimus, informaciją ir kitą reikšmingą informaciją), (iii) galėtume apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, (iv) galėtume atlikti statistinę analizę, vadovaujantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais. Atitinkamai, teisinis pagrindas Jūsų asmens duomenų tvarkymui: (i) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba mums taikoma teisinė prievolė dėl mokesčių grąžinimo; (ii) teisėtas interesas – suteikti Jums tinkamas Paslaugas; (iii) teisėtas interesas - apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus; (iv) teisėtas interesas – tobulinti Paslaugas.
Jeigu Jūs nepateiksite mums savo Asmens duomenų, mes negalėsime Jums teikti savo Paslaugų.
Turėdami Jūsų sutikimą, Jūsų Asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros bet kuriuo metu. Pabrėžiame, jog Jūs neprivalote duoti sutikimo tiesioginei rinkodarai tam, kad galėtumėte gauti mūsų Paslaugas.

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?
Didžiąją dalį duomenų gauname iš Jūsų tiesiogiai, tačiau, kai kuriuos iš jų, galime gauti ir iš kitų šaltinių.
Duomenų iš Jūsų surinkimui galime pasinaudoti trečiųjų asmenų (partnerių/duomenų tvarkytojų) paslaugomis. Tokiu atveju, savo asmens duomenis pateikiate ne mums tiesiogiai, o mūsų partneriui, kuris duomenis tvarko mūsų interesais bei pagal mūsų nurodymus, griežtai užtikrindamas duomenų konfidencialumą, vientisumą bei tinkamas fizines, organizacines, administracines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones. 
Paaiškiname, jog paprastai Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš asmenų, su kuriais duomenys susiję, t.y. Jūsų Asmens duomenis gauname:
Tam tikrais atvejais Asmens duomenis gauname ne iš Jūsų, pavyzdžiui iš savo verslo partnerių, kuriems savo duomenis pateikėte, siekdami gauti iš mūsų Paslaugų; taip pat, Asmens duomenis gauname iš mokesčių grąžinimą vykdančių užsienio valstybių institucijų ar kitų įstaigų, pavyzdžiui, jeigu Jūs nepateikėte (negalėjote pateikti) visų būtinų dokumentų, skirtų mokesčių grąžinimui arba iš kitų šaltinių, kai tokią pareigą nustato teisės aktai.
Mes galime gauti Jūsų Asmens duomenis ir kai pasirašome įvairias sutartis, kurių šalis arba šalies atstovas nebūtinai esate Jūs (pvz., sutartis, sudaromas pagal įgaliojimą, sutartis su juridiniu asmeniu, kuriose nurodyti asmenys ryšiams arba atstovų duomenys ir pan.).

Kokio pobūdžio Asmens duomenis tvarkome?
Mūsų pagrindinė veikla yra susijusi tarpininkavimu Klientams susigrąžinant mokesčius. Jūsų Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume teikti ir gerinti šias Paslaugas. Atitinkamai, kokios tiksliai apimties Asmens duomenis tvarkome, priklauso nuo Jūsų užsakytų Paslaugų arba mūsų santykių su Jumis, taip pat šalies, kurioje mokesčius norite susigrąžinti, taikytinų teisės aktų reikalavimų mokesčių grąžinimo srityje.
Taip pat  tvarkome savo klientų ir paslaugų teikėjų (kurie yra įmonės) atstovų bei privačių asmenų atstovų Asmens duomenis.
Paprastai, mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų Asmens duomenis:
Mes netvarkome jautrių (specialių kategorijų) duomenų, susijusių su jūsų sveikata, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba ypatingais atvejais, kai, pavyzdžiui, Jūs atskleidžiate tokius duomenis naudodamiesi Paslaugomis (pvz., informuodami apie ligos išmokas).
Duomenis apie vaikus bei sutuoktinius renkame tik ta apimtimi ir tik tam atvejui, kai to reikalaujama teisės aktais ir yra būtina, siekiant Jums susigrąžinti mokesčius (pritaikant lengvatas ir pan.).
Pakartotinai paaiškiname, jog tvarkomų Asmens duomenų bei Jūsų pateikiamų dokumentų kiekis ir apimtis visada priklauso nuo šalies, iš kurios siekiate susigrąžinti mokesčius, teisės aktų reikalavimų. Pagrindiniai dokumentai, kuriuos Jūs turite pateikti norėdami gauti mūsų Paslaugas, yra nurodyti mūsų Internetiniuose puslapiuose, atskirai išdėstant pagal valstybes.
Siekiant suteikti Jums Paslaugas, galime pareikalauti pateikti užpildytas formas, pranešimus, valstybinių institucijų ir/ar darbdavio išduotas pažymas, dokumentus, reikalingus mokesčių permokos grąžinimui, kurie yra privalomi pagal atitinkamos valstybės teisės aktų reikalavimus, o Jums negalint to padaryti, pagal Jūsų prašymą ir/ar turint Jūsų įgaliojimą, reikalingus duomenis bei dokumentus iš atsakingų asmenų galime gauti už Jus.
Bendradarbiaudami su Jumis bei Jūsų prašymu, visuomet esame pasirengę Jums paaiškinti, kodėl reikalaujame pateikti kiekvienu atveju informaciją.

Su kuo dalijamės Jūsų Asmens duomenimis?
Dėl teikiamų Paslaugų pobūdžio, privalome dalytis Jūsų Asmens duomenimis, vykdydami kasdienę veiklą – siekdami Jums sugrąžinti mokesčius, kadangi mokesčių grąžinimą vykdome ne mes patys, o mokesčių institucijos įvairiose valstybėse (tose, iš kurių norėdami susigrąžinti mokesčius, kreipėtės Paslaugų).
Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti:
Tais atvejais, kai Jūs duomenis pateikiate ne tiesiogiai mums (Duomenų valdytojui), o mūsų partneriams savo kilmės, gyvenamojoje ar kitoje Jums patogioje valstybėje bei atsižvelgiant į tai, jog RT Tax yra įsisteigęs JAV, Jūsų Asmens duomenys bus perduoti į JAV. Aiškumo dėlei paaiškiname, jog kadangi esame įsisteigę JAV, Jūsų asmens duomenų perdavimas į JAV yra būtinas mūsų su Jumis sudarytos Paslaugų sutarties sudarymui ir vykdymui.
Atsakingai patvirtiname, jog pasitelkiame partnerius, Asmens duomenų tvarkytojus, tik, kai esame tikri, jog jie užtikrins tinkamas organizacines, teisines, technines ir fizines priemones Jūsų Asmens duomenų saugumo ir teisėto tvarkymo užtikrinimui, kad tvarkymas atitiktų BDAR bei taikytinų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų teisių apsauga.

Kas gali susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis?
Susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis gali tik tokią teisę turintys asmenys RT Tax viduje arba mūsų  pasitelktos trečiosios šalys (partneriai, duomenų tvarkytojai), arba kiti asmenys, kai to reikalaujama arba leidžiama pagal teisės aktus.
Atskleisdami Jūsų asmens duomenis, mes įsipareigojame užtikrinti, kad duomenų gavėjas vadovaujasi tokiomis pat asmens duomenų saugojimo ir apdorojimo priemonėmis, kaip ir mes, jog bus užtikrintas Asmens duomenų saugumas, konfidencialumas ir vientisumas.
Tvarkymo veikla, kurią vykdo trečiosios šalys, visada reglamentuojama rašytine sutartimi arba kitomis specialiosiomis sąlygomis, dėl kurių susitariame su tokiomis trečiosiomis šalimis - tvarkytojomis.
Duomenys, kuriuos mes renkame apie Jus, gali būti tvarkomi (įskaitant saugojimą) už Jūsų šalies, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų, pavyzdžiui, JAV, Naujoji Zelandija, Kanada (priklausomai nuo to, iš kurios šalies siekiate susigrąžinti mokesčius). Tokiais atvejais užtikriname, jog Jūsų Asmens duomenis perduodame vadovaudamiesi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo; standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kurias parengė Europos Komisija; ar pasinaudoję kitomis galimomis apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, jei tai leistina pagal taikomus teisės aktus, nepažeisdami Jūsų teisėtų interesų.
Jūsų asmens duomenys apdorojami, saugomi ir perduodami trečiosioms šalims tokiu būdu ir apimtimi, apie kuriuos Jūs esate informuoti, kokios numatytos Privatumo politikoje, tarp Jūsų ir mūsų sudarytoje (‑ose) sutartyje (‑yse) ir/ar kitame dokumente ar kitais būdais.
Aiškumo dėlei paaiškiname, jog duomenų tvarkytoju yra laikomas asmuo (mūsų partneris), kuriam Jūs pateikėte dokumentus, siekdami gauti RT Tax Paslaugas. Taip pat, Jūsų asmens duomenis galime perduoti savo duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui bendrovei TT Express UAB, kurie mums teikia pinigų perlaidų paslaugas, taip pat bendrovei Unidata, UAB, kuri mums teikia „back office“ (palaikančiosios biuro veiklos) paslaugas; taip pat, UAB “Rinkos tinklas”, kuris mums teikia skambučių centro paslaugas.  Atskirais atvejais, Jūsų asmens duomenis galime atskleisti tvarkytojams, teikiantiems archyvavimo, IT priežiūros paslaugas ir pan.  

Kokias turite teises dėl Jūsų Asmens duomenų?

Siekiame užtikrinti, kad Asmens duomenų Tvarkymo veikla būtų sąžininga ir skaidri, taip pat kad būtų nuolat užtikrinamos visos taikytinuose teisės aktuose numatytos asmenų teisės. Užtikriname, jog Jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.
Jūs turite šias teises ir bet kada galite jomis pasinaudoti:
Priklausomai nuo specialių aplinkybių, gali būti tam tikrų sąlygų ar ribojimų dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Mes galime būti įpareigoti įstatymų ar kitų teisės aktų, kurių pagrindu negalėsime Jūsų Asmens duomenų ištrinti nedelsiant.
Dėl savo teisių įgyvendinimo galite bet kada į mus kreiptis tiesiogiai, taip pat į mūsų partnerius, kuriems pateikėte dokumentus ir/ar su kuriais turėjote dalykinių santykių, elektroniniu paštu, telefonu, pateikdami klausimą elektroninėmis priemonėmis (pvz.: Online pagalba, per Facebook paskyrą, blog‘e ir kt.). Kontaktai yra nurodyti Interneto svetainėse, šioje Privatumo politikoje bei mūsų su Jumis sudarytose sutartyse.
Jūsų teises Asmens duomenų apsaugos srityje įgyvendiname nemokamai (išskyrus tuos atvejus, kai prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio).

Kaip yra saugomi Jūsų Asmens duomenys?
Mes saugome Jūsų Asmens duomenis vadovaudamiesi BDAR ir nacionaliniais teisės aktais (įskaitant JAV). Pagal bendrąjį principą, Jūsų Asmens duomenys tvarkomi (įskaitant, saugomi) tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina pasiekti tikslus, dėl kurių Asmens duomenys yra tvarkomi.
Siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo, taikome reikiamas taikytinų teisės aktų reikalavimus atitinkančias priemones. Tokios priemonės apima technines priemones, pavyzdžiui tinkamų kompiuterių sistemų parinkimas, kompiuterių apsauga, duomenų ir failų apsauga, taip pat organizacines priemones, prieigos prie asmens duomenų ribojimą, konfidencialumo užtikrinimą bei kitas.

Kiek laiko saugomi Jūsų Asmens duomenys?
Asmens duomenų saugojimo terminus nustato teisės aktai arba mes, vadovaudamiesi teisės aktais.
Tam tikrais atvejais, konkretų terminą saugoti tam tikrus dokumentus, kuriuose yra Asmens duomenų, nustato teisės aktai, pavyzdžiui, mokestinių dokumentų saugojimo terminą gali nustatyti teisės aktai toje valstybėje, iš kurios siekiate (ar susigrąžinote) mokesčius.
Jeigu Asmens duomenų saugojimo termino nenumato teisės aktai, Jūsų asmens duomenis Paslaugų teikimui saugome 10 metų po paslaugos suteikimo (po Sutarties įvykdymo) ar dalykinių santykių su Jumis nutraukimo (Sutarties nutraukimo), atsižvelgdami į bendrąjį ieškinio senaties terminą. O Jūsų sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros saugome 5 metus.

Kokią tiesioginės rinkodaros veiklą vykdome
Mes tiesiogiai arba mūsų partneriai galime teikti informaciją esamiems Klientams apie mūsų Paslaugas, remdamiesi teisėtu interesu.
Mūsų informaciniai ir tiesioginės rinkodaros pranešimai (pavyzdžiui, pranešimai apie mūsų teikiamas Paslaugas) gali būti siunčiami Klientams, kuriems yra (buvo) teikiamos Paslaugos, taip pat kurie yra išreiškę sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros ir/ar informacinius pasiūlymus.
Mes galime Jums atsiųsti informaciją apie teikiamas Paslaugas, mokesčių grąžinimo naujoves, priminimus pateikti deklaracijas ar pateikti prašymus dėl mokesčių susigrąžinimo ir pan.
Tam tikrais atvejais, Jums gali būti pateikiama informacija apie su Jumis sudarytų sutarčių ir/ar teisės aktų mokesčių grąžinimo ar duomenų tvarkymo srityje pasikeitimus, informacija (ar priminimas) dėl papildomai pateiktinų dokumentų/duomenų, būtinų Paslaugų vykdymui, taip pat sisteminiai ir kiti su teikiamomis Paslaugomis susiję pranešimai. Tokie informavimo pranešimai yra būtini vykdant su Jumis sudarytą sutartį ir (ar) jos priedus, teikiant Jums Paslaugas, kurias užsakėte, ir jie nėra laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais.
Teisinis pagrindas Jūsų asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu yra Jūsų sutikimas arba mūsų teisėtas interesas - Paslaugų siūlymas.
Tam, kad galėtumėte susigrąžinti mokesčius, t.y. gauti mūsų Paslaugas, Jums nebūtina sutikti dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo.

Kaip Jūs galite išreikšti sutikimą gauti informacinius ir /ar tiesioginės rinkodaros pranešimus?
Jūs galite duoti sutikimą gauti informacinius ir/ar tiesioginės rinkodaros pranešimus, išreikšdami sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros internetiniame puslapyje pažymėdami atitinkamą laukelį, registracijos formoje patvirtindami tokį savo pasirinkimą bei kitais būdais, iš kurių būtų aiški Jūsų valia gauti teikiamą informaciją, arba paprašydami siųsti informacinius pranešimus pagal Jūsų sudarytas sutartis ar kitu būdu.
Klientai, kurie jau gauna mūsų informacinius pranešimus, įsigaliojus BDAR ir toliau juos gaus.

Ar galite nesutikti su Jūsų Asmens duomenų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais?
Jūs turite teisę bet kada nemokamai paprieštarauti Jūsų Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.
Jūs turite teisę bet kada nemokamai atšaukti savo sutikimą. Norėdami pasinaudoti šia teise, Jūs turite susisiekti su mumis bet kokiomis Jums patogiomis priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant: asmeniškai, per mūsų partnerius (į kuriuos kreipėtės Paslaugų iš mūsų gavimui), el. paštu, savo profilyje (jeigu turite) ir kitais būdais, iš kurių galėtume suprasti, kad nebenorite gauti mūsų pranešimų.

Ar naudojame slapukus?
Taip, RT Tax naudoja slapukus, kurie yra nedideli tekstiniai failai, įrašomi į jūsų kompiuterį, išmanųjį telefoną arba į kitą prietaisą, siekiant pagerinti interneto svetainės veikimą ir supaprastinti naudojimąsi ja. Su slapukų politika galite susipažinti čia: https://rttax.com/cookies/

Kaip galite su mumis susisiekti?

Maloniai prašome kreiptis į mus su užklausomis, prašymais ar pastabomis dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo el. paštu info@rttax.com
Taip pat, klausimus galite pateikti paskambinę telefonu, internetiniame puslapyje (online pagalba, blog‘e, Facebook paskyroje) ir kitais Jums patogiais būdais.
Mūsų kontaktai yra nurodyti Interneto svetainėse, šioje Privatumo politikoje bei mūsų su Jumis sudarytose sutartyse. Galite naudoti bet kurį iš jų.
Visais klausimais galite kreiptis ir į mūsų Atstovą Europos Sąjungoje (nurodytas žemiau).

Mūsų atstovas Europos Sąjungoje
Kadangi esame įsikūrę JAV, o Jūsų kilmės ar gyvenamoji vieta yra Europos Sąjungoje, siekdami palengvinti Jums įgyvendinti Jūsų teises, atsakyti į Jums rūpimus klausimus bei užtikrinti, kad būtų laikomasi BDAR nuostatų, Europos Sąjungoje (t.y. Lietuvoje) paskyrėme atstovą: UAB „Rinkos tinklas“ (įmonės kodas 135927776, buveinės registracijos adresas Nemuno g. 13, Kaunas, Lietuva veiklos vykdymo adresas Ožeškienės g. 15, Kaunas, Lietuva, el. paštas: info@rinkostinklas.lt, tel.: +370 37 755211, +370 679 68858.
Paaiškiname, jog Atstovas veikia mūsų vardu ir jo paskyrimas nedaro poveikio mūsų atsakomybei pagal BDAR.

Teisinis pranešimas
Ši Privatumo politika nėra teisiniu požiūriu privaloma Jūsų ir mūsų sutartimi.  Šioje Privatumo politikoje yra pateiktos mūsų Asmens duomenų apsaugos standartų gairės. Tobulindami ir plėtodami savo Paslaugas ir interneto svetaines galime keisti šią Privatumo politiką.
Jums paprašius, su Privatumo politika galėsite susipažinti ir pas mūsų partnerius, klientų aptarnavimo vietose.